top of page

Privacy Beleid

Privacy beleid Dream Avenue International BV

Algemeen

Laatst bijgewerkt: 29.07.2021

Dream Avenue geeft om uw privacy. Daarom informeren wij u graag over wat er gebeurt met de persoonsgegevens die u ons toevertrouwt.

In dit Privacy beleid (hierna: ‘Beleid’) vindt u alle informatie over welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we ze verzamelen, hoe lang we ze opslaan, wat uw rechten zijn en hoe u ze kunt uitoefenen.

Wie zijn we?

Uw persoonsgegevens worden beheerd door Dream Avenue International BV, een onderneming naar Nederlands recht gevestigd te Industrieweg 5A, 2651 BC Berkel en Rodenrijs ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel met dossiernummer 82784051 (hierna te noemen ‘Dream Avenue’ of ‘wij/we’ of ‘ons/onze’).  Dream Avenue is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens. Dat betekent dat Dream Avenue het doeleinde en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens bepaalt.

Wanneer is dit beleid van toepassing? 

Wanneer u de Website gebruikt, een event van Dream Avenue bijwoont, u in de winkel inschrijft voor direct marketing of een profiel laat creëren, wordt er verondersteld dat u dit Beleid, de Algemene voorwaarden en het Cookiebeleid (samen: de ‘Voorwaarden’) hebt gelezen, aanvaardt en naleeft.  Alle persoonsgegevens die wij verzamelen worden verwerkt in overeenstemming met dit Beleid. Wij beschermen uw privacy en handelen in overeenstemming met de bepalingen van de AVG, de Europese, algemene verordening gegevensbescherming tot bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van 25 mei 2018. Wij adviseren u om dit Beleid te lezen zodat u weet op welke manier persoonsgegevens door ons op de website, events en in winkels worden verzameld en verwerkt.

Wie wordt beschermd door dit Beleid?

Dit beleid is enkel van toepassing op de persoonsgegevens die Dream Avenue verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke (zie hoofdstuk: “Wie zijn we?”). Dit Beleid is van toepassing op de verwerking van de persoonsgegevens van onze consumenten (particulieren) en klanten (bedrijven) in verband met onze producten en diensten. Dit Beleid is ook van toepassing wanneer u ons kantoor, onze showroom, of websites bezoekt, onze apps gebruikt, deelneemt aan marktonderzoek, enquêtes, wedstrijden, acties of events, of op een andere manier gebruikmaakt van onze producten en diensten.  De persoonsgegevens van voormalige consumenten en klanten zullen zo zorgvuldig mogelijk worden behandeld en beveiligd, in overeenstemming met dit Beleid.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Door onze website te bezoeken en/of diensten te gebruiken verstrekt u ons persoonsgegevens, waaronder uw naam, adres, geslacht, leeftijd, e-mailadres, verblijfplaats & mobiel telefoonnummer. Dit gebeurt wanneer u bijvoorbeeld uzelf inschrijft voor een van de volgende diensten: elektronische nieuwsbrief, MMS-marketing (via uw mobiele telefoon) of persberichten, wanneer u onze Klantendienst belt of ons een brief of e-mail stuurt.

Gegevens die u ons verstrekt door onze Website te gebruiken:

Als onderdeel van zijn normale functies verzamelt de webserver van Dream Avenue de volgende informatie van iedereen die een Website bezoekt: uw IP-adres, uw internetprovider, de software, het type en de taal van uw browser, de zoekmachine en trefwoorden die u gebruikte om de Website te vinden, de datum en het tijdstip waarop u de Website bezocht, de pagina's op de Website die u bezocht, de pagina's van andere websites vanwaar u hebt doorgeklikt naar de Website. Die informatie wordt verzameld met cookies. Meer informatie over cookies kunt u terugvinden in ons Cookiebeleid.

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

Dream Avenue verwerkt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, waarbij we enkel de gegevens verwerken die nodig zijn voor het beoogde doeleinde. We gebruiken persoonsgegevens wanneer dat nodig is voor:

  1. Het verstrekken van diensten en/of informatie waar u om vraagt;

  2. Het beheren van uw account bij ons;

  3. Het toezicht op de gegevens die van onze Website worden gedownload;

  4. Het meten en monitoren van het gebruik van deze Website, het verbeteren van de kwaliteit en inhoud van deze Website;

  5. Het personaliseren van de inhoud en lay-out van deze Website;

  6. Het verbeteren van de producten en diensten van Dream Avenue

  7. Het organiseren van onze events en u uitnodigen voor die events;

  8. Profilering (om u gepersonaliseerde commerciële informatie te kunnen sturen);

  9. Het naleven van de wettelijke of regelgevende bepalingen die op ons van toepassing zijn;

  10. Het verstrekken van algemene of direct marketing aan u;

 

De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van het contract dat u aangaat met Dream Avenue. Persoonsgegevens worden verwerkt binnen het kader van de gerechtvaardigde belangen van Dream Avenue om die persoonsgegevens te verwerken: het voorkomen van fraude of misbruik van diensten, marketingonderzoek, het verbeteren van de website, het organiseren van events en wedstrijden, en profilering. 

In alle gevallen streeft Dream Avenue altijd naar een evenwicht tussen onze gerechtvaardigde belangen en uw privacy. 

 

Aanvullende informatie over onze direct marketingactiviteiten 

Dream Avenue zal u alleen (gepersonaliseerde) communicatie sturen indien u ons uw toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing. We kunnen contact met u opnemen (1) door een brief te sturen naar uw thuisadres; (2) door u op te bellen of u een bericht te sturen op het telefoonnummer of de telefoonnummers die u ons hebt verstrekt; of (3) door u een e-mail te sturen, met informatie over events, promoties, acties, producten, diensten en/of wedstrijden. Als u liever geen marketingcommunicatie van ons ontvangt of als u niet wilt dat uw persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketing, kunt u zich hiervoor te allen tijde uitschrijven door een e-mail te sturen naar privacy@dreamavenue.nl

 

Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

We stellen alles in het werk om uw privacy en persoonsgegevens in onze kantoren, in onze winkels en op onze Website te beschermen. Dream Avenue gebruikt een combinatie van technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen. Onze werknemers zijn opgeleid om correct om te gaan met uw persoonsgegevens. Daarnaast wordt er in het kader van elk project waarbij persoonsgegevens worden verwerkt, een beoordeling uitgevoerd met betrekking tot de beveiliging en de bescherming van die gegevens, waarbij steeds rekening wordt gehouden met uw belangen. Ook wat betreft ons beveiligingsbeleid voor interne informatie, beveiligingsvereisten en beheernormen wordt de naleving door onze werknemers opgevolgd. We maken ook gebruik van gespecialiseerde profielen die verantwoordelijk zijn voor de beveiliging van ons netwerk, onze infrastructuur en onze informatiesystemen. Daarnaast gebruiken we verschillende soorten technische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik en verlies of diefstal van onze gegevens, waaronder: wachtwoordbeveiliging, firewalls, antivirusprogramma's en toegangscontrole voor onze werknemers. Geen enkele methode voor het doorsturen of opslaan van gegevens is echter onfeilbaar. Als er zich dus een inbreuk in verband met persoonsgegevens zou voordoen met nadelige gevolgen voor u, wordt u daarvan persoonlijk op de hoogte gebracht volgens de omstandigheden die door de wet worden bepaald. Als u een opmerking over de beveiliging hebt, kunt u contact met ons opnemen via privacy@dreamavenue.nl

Delen of verkopen wij uw persoonsgegevens?

We verkopen of delen uw persoonsgegevens niet met derden zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij:

— aan bedrijven die juridisch verbonden zijn met Dream Avenue – 

Uw persoonsgegevens worden met die bedrijven gedeeld voor dezelfde doeleinden die in dit Beleid worden vermeld. Die bedrijven worden in deze context beschouwd als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken. U kunt op verzoek een lijst van die bedrijven ontvangen. Stuur hiervoor een e-mail naar privacy@dreamavenue.nl

 

— aan een wettelijke opvolger die Dream Avenue deels of volledig overneemt;

 

— als de wet ons daartoe verplicht of als we vinden dat dat nodig is om fraude of internetcriminaliteit te voorkomen, of om onze Website of de rechten, het eigendom of de persoonlijke veiligheid van iemand te beschermen. (We verwijzen naar het hoofdstuk “Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?”);

 

— als wij of de derde partij gerechtvaardigde belangen hebben voor doorgifte. 

Wij zullen uw persoonsgegevens enkel doorgeven op basis van een beoordeling van uw rechten en vrijheden. U zult hier altijd op een transparante manier over worden geïnformeerd (tenzij in geval van wettelijke uitzonderingen).

 

— als u daarvoor uw toestemming geeft. In elk ander geval waar we uw gegevens zouden doorgeven aan derden, zullen we een transparante kennisgeving sturen om u op de hoogte te brengen van wie de derde partij is, en de reden voor de doorgifte en verwerking van de gegevens. Wanneer dat bij wet vereist is, zullen we uw expliciete toestemming vragen om dat te doen.

Voor alle doorgiften van gegevens buiten de Europese Economische Ruimte waarborgen we via geschikte beschermingsmaatregelen die zijn vervat in het contract of via andere maatregelen dat uw gegevens een gepast beschermingsniveau krijgen dat vergelijkbaar is met de bescherming die ze zouden krijgen binnen de EU, in overeenstemming met de Europese regels. We kunnen ook anonieme, geaggregeerde statistische gegevens delen voor commerciële en interne/externe meldingen. Bijvoorbeeld: gegevens over wie onze Website bezoekt om onze diensten te beschrijven aan mogelijke partners, adverteerders, sponsors en andere respectabele derde partijen en voor andere rechtmatige doeleinden. Deze statistische gegevens bevatten geen informatie waarmee u kunt worden geïdentificeerd.

Als u vragen hebt over de verwerking van uw gegevens door dergelijke derde partijen, vragen wij u om contact op te nemen met de derde partij in kwestie. Wanneer die verwerking verder gaat dan het toepassingsgebied van de doeleinden die Dream Avenue bepaalt, is de derde partij volledig verantwoordelijk voor die verwerking en kan Dream Avenue in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor die verwerking.

 

Wat zijn uw privacy-rechten en hoe kunt u ze uitoefenen?

Een overzicht van uw rechten: U hebt het recht op de inzage, rectificatie of wissing (“recht op vergetelheid”) van uw persoonsgegevens. Daarnaast hebt u het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden. U hebt ook het recht om te vragen om een exemplaar van al uw persoonsgegevens die wij verwerken, voor zover dat technisch haalbaar is. U hebt ook het recht op de overdraagbaarheid van gegevens.

Praktische aspecten: Hoe oefent u uw rechten uit? 

Om die rechten uit te oefenen of om meer informatie te vragen over uw rechten, kunt u een e-mail sturen naar privacy@dreamavenue.nl Om uw recht op inzage uit te oefenen en om enige ongeoorloofde verstrekking van uw persoonsgegevens te voorkomen, moet uw identiteit worden gecontroleerd. In geval van twijfel of ambiguïteit zullen we u eerst vragen om aanvullende informatie (bijvoorbeeld een kopie van uw identiteitskaart).

 

Wat moet u betalen? 

U kunt uw privacy rechten kosteloos uitoefenen, tenzij uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, met name vanwege het repetitieve karakter. In dat geval hebben wij – in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming – het recht en de keuze om u een redelijke vergoeding aan te rekenen (in het licht van de administratieve kosten van het verstrekken van de gevraagde informatie of communicatie) of om uw verzoek af te wijzen.

 

Via welke weg ontvangt u een antwoord? 

Als u uw verzoek elektronisch indient, zal de gevraagde informatie u indien mogelijk elektronisch worden verstrekt, tenzij anderzijds door u verzocht. In elk geval zullen wij u een bondig, transparant, duidelijk en makkelijk te begrijpen antwoord geven.

 

Wanneer ontvangt u een antwoord?

We zullen uw verzoek zo snel mogelijk beantwoorden, in elk geval binnen één maand na ontvangst van uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek en het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met nog eens twee maanden worden verlengd. In dat geval stellen wij u binnen één maand na ontvangst van het verzoek in kennis van een dergelijke verlenging.

 

Ten slotte heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een lokale toezichthoudende autoriteit of de Nederlandse Gegevensbeschermingsautoriteit

 

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bijgehouden?

Bij wet is het ons niet toegestaan om persoonsgegevens langer te bewaren dan nodig is voor het doeleinde waarvoor de gegevens werden verzameld. De bewaarperiode kan daarom verschillen naargelang de aard van de verwerking. Enkele voorbeelden: Doorgaans zullen we uw persoonsgegevens opslaan gedurende vijf jaar na uw meest recente login bij of transactie bij Dream Avenue.  Voor de marketingdoeleinden waarvoor u uw toestemming hebt gegeven, zullen uw contactgegevens door ons worden bijgehouden zolang u uw toestemming niet intrekt. 

Nadat de toepasselijke opslagperiode(s) is/zijn verstreken, worden uw persoonsgegevens gewist of anoniem gemaakt. 

 

Hoe blijft u op de hoogte van wijzigingen van dit Beleid?

Dream Avenue behoudt zich het recht voor om dit Beleid te allen tijde en naar eigen goeddunken volledig of deels te wijzigen, aan te passen, aan te vullen of te schrappen. Dat kan nodig zijn gezien de marktevoluties of nieuwe verwerkingsactiviteiten die we uitvoeren. Daarom vragen wij u om regelmatig na te kijken of dit Beleid gewijzigd is. Als u een Website gebruikt nadat er een wijziging werd aangebracht in dit Beleid, wordt er verondersteld dat u die wijziging aanvaardt, ongeacht of u dit Beleid hebt gelezen. Als u dit Beleid niet aanvaardt, moet u onmiddellijk de Website verlaten waarop u dit Beleid raadpleegt. U mag geen profiel creëren of direct marketing ontvangen als u dit Beleid niet aanvaardt.

 

Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Als u vragen, suggesties of opmerkingen hebt over dit Beleid of over ons gebruik van uw informatie, kunt u ons een e-mail sturen via privacy@dreamavenue.nl U kunt ook contact met ons opnemen via het volgende adres: Dream Avenue International BV, Industrieweg 5a, 2651 BC Berkel en Rodenrijs, telefoonnummer: 010-2615301

bottom of page