top of page

Algemene Actie voorwaarden

Actievoorwaarden SlowBeauty Group

 

Op al de acties van #Moments, onderdeel van de SlowBeauty Group, waarmee prijzen gewonnen kunnen worden zijn deze Spelvoorwaarden van toepassing. Voor specifieke acties kunnen daarnaast Aanvullende Spelvoorwaarden gelden. Die kunnen afwijken van deze Algemene Spelvoorwaarden, in dat geval prevaleren de Aanvullende Spelvoorwaarden.

1. Acties & Prijzen

 • De SlowBeauty Group organiseert regelmatig acties. Een actie is een éénmalige promotie ten dienste van de producten of diensten van onszelf de adverteerder of sponsoren die de prijs ter beschikking stellen. Het zijn terugkerende acties en prijzen ten dienste van de SlowBeauty Group en/of haar handelsmaatschappijen.

 • De waarde van de uit te keren prijzen varieert per actie of prijs. 

 • Acties of prijzen worden door de SlowBeauty Group aangekondigd via de social media kanalen en websites verbonden aan de SlowBeauty Group. Via deze kanalen worden de acties of prijzen aangekondigd, en zijn eventuele (aanvullende) voorwaarde terug te vinden

 • De prijs is uniek en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld. Tenzij anders vermeld in de Aanvullende voorwaarden.

 • Een prijs die bij de SlowBeauty Group kan worden gewonnen, wordt door de SlowBeauty Group, een adverteerder of sponsor ter beschikking gesteld. De afhandeling van het versturen van de prijs gebeurt door de SlowBeauty Group of door de adverteerder/sponsor. In dit laatste geval is de SlowBeauty Group niet verantwoordelijk.

 • Indien de gewonnen prijs bestaat uit toegangskaarten voor concerten, festivals, films, sportwedstrijden of gelijksoortige dan wel andersoortige evenementen, kan er bij afgelasting van het evenement geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.

 • De SlowBeauty Group is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de actie.

 • De SlowBeauty Group is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het bekijken van de website en/of het downloaden van welke componenten dan ook.

 • Indien een deelnemer door ons wordt benaderd in de vorm van bellen of per mail in verband met een actie of een prijs en de deelnemer reageert om welke reden dan ook niet, dan vervalt het recht op deelname en op het winnen van de prijs. Per mail hanteren wij de regel van 5 werkdagen. 

 • Indien wij de uitslagen via onze site communiceren dient de winnaar zelf de prijs van de bijhorende actie te claimen binnen een termijn van 14 dagen. Indien de deelnemer om welke reden dan ook niet reageert, vervalt het recht op deelname en op het winnen van de prijs.

 • Trekkingen en bekendmakingen van winnaars zijn definitief. Indien een winnaar om welke reden dan ook geen recht blijkt te hebben op de prijs of indien een winnaar de prijs niet incasseert, wordt geen nieuwe winnaar bekend gemaakt.

 • Bij vals spel of ander misbruik door een deelnemer, kan de SlowBeauty Group deze deelnemer het recht op een prijs en op verdere deelname aan acties van de SlowBeauty Group ontzeggen.

 • Prijswinnaars op één van de handelsmaatschappijen van de SlowBeauty Group zijn na het winnen van een prijs voor 30 dagen uitgesloten van deelname aan acties van dat desbetreffende handelsmaatschappij.​

2. Deelnemers en deelname

 • Alle werknemers van de SlowBeauty Group en hun directe familieleden zijn uitgesloten van deelname aan acties of spellen van de SlowBeauty Group

 • Deelnemers/winnaars jonger dan 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor deelname aan de actie. Voor specifieke acties kunnen in de Aanvullende Voorwaarden deelnemers jonger dan 18 jaar worden uitgesloten van deelname.

 • de SlowBeauty Group verzoekt de winnaar van de hoofdprijs een paar keer medewerking te verlenen aan promotionele activiteiten, voornamelijk op de platformen van de SlowBeauty Group.

 • De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van de door hem/haar verstrekte persoonsgegevens en/of inzending(tekst, foto, video of audio) ten behoeve van de afwikkeling van het spel of de actie. de SlowBeauty Group mag de verstrekte persoonsgegevens en/of inzending in het kader van promotie van het spel of de actie en/of de bekendmaking van de winnaar vermelden via alle media, waaronder begrepen nieuwsbrieven, sociale media kanalen en internet. Alle inzendingen blijven eigendom van de SlowBeauty Group en kunnen gebruikt worden in interne en externe uitingen.

 • Deelname kan op verschillende manieren (telefonisch, per SMS, per whatsapp, per e-mail, door het uploaden van (video)bestanden etc.). In de aankondiging van het spel of de actie wordt vermeld hoe er kan worden deelgenomen (“wat moet je doen”). Volledig geautomatiseerde deelname is niet toegestaan. Kosten van deelname worden waar mogelijk vermeld, zo ook in deze voorwaarden hieronder.

3. Trekking en Uitslag

 • Winnaars of mogelijke winnaars van een prijs of actie worden blind getrokken uit alle toegelaten deelnemers. 

 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Winnaars worden via de social media kanalen, het internet en of nieuwsbrieven bekend gemaakt.

4. Verzending

 • de SlowBeauty Group is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van PostNL of andere post- of koeriersbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies). Ingeval een prijs aangetekend wordt verstuurd en deze kan op een of andere manier niet aan de winnaar of medebewoner/aanwezige ter plaatse worden overhandigd maar dient op een later tijdstip door de winnaar te worden afgehaald (bijvoorbeeld bij postkantoor of postagentschap e.d.), kan de SlowBeauty Group niet aansprakelijk gesteld worden indien de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar, ook niet ingeval er geen notificatie of berichtgeving in enigerlei vorm door PostNL of andere post- of koeriersbedrijven is achterlaten, dan wel indien deze notificatie of berichtgeving is verloren of in onaanvaardbare mate is beschadigd.

5.  Algemeen

 • Door deel te nemen aan acties van de SlowBeauty Group aanvaard je deze voorwaarden. Indien er voor bepaalde acties of prijzen Aanvullende Spelvoorwaarden worden opgesteld, zullen die regels als aanvullend dienen te worden beschouwd op deze voorwaarden. Bij verschillen prevaleren de Aanvullend Spelvoorwaarden.

 • Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door de SlowBeauty Group worden aangepast. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.

 • de SlowBeauty Group behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht een actie te allen tijde te beëindigen, verlengen of deze voorwaarden te wijzigen. Lopende een actie worden voorwaarden niet ten nadele van deelnemers aangepast.

 • Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

 • In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de SlowBeauty Group.

 • De winnaars van een actie geven toestemming dat beeldmateriaal gemaakt tijdens het evenement, concert of actiedag gebruikt mag worden door de SlowBeauty Group voor interne en externe publicatie.

bottom of page